Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIABEZGLUTENOWA.PL

Kuchniabezglutenowa.pl jest to platforma tworzona przez społeczność osób na diecie bezglutenowej w Polsce w celu gromadzenia i dzielenia się bezglutenowymi przepisami kulinarnymi sprawdzonymi przez Użytkowników.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem”) określa zasady działania i korzystania z serwisu kuchniabezglutenowa.pl (dalej: “Serwis internetowy” lub “Portal”) prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, z siedzibą w Warszawie, 02-791 ul. Na Uboczu 28 U-C4, NIP: 951 220 67 61, KRS: 0000 2737 81 (dalej: “Stowarzyszenie”).
 2. Serwis internetowy może być wykorzystywany przez osoby fizyczne publikujące przepisy oraz osoby odwiedzające portal (zwane dalej: “Użytkownikiem” lub “Użytkownikami”).
 3. Użytkownicy mogą bezpłatnie i dobrowolnie:
  a) zamieszczać sprawdzone bezglutenowe przepisy kulinarne wraz z własnymi zdjęciami, wstępem i opisem przygotowania poszczególnych potraw (zwane dalej: “Przepisy”),
  b) zamieszczać komentarze do poszczególnych Przepisów innych Użytkowników oraz dokonywać ich oceny za pomocą gwiazdek, gdzie 1 gwiazdka – nie podoba się, 5 gwiazdek – przepis bardzo się podoba,
  c) tworzyć listy składników z wybranych przepisów,
  d) dzielić się zamieszczonymi przez siebie przepisami na innych stronach internetowych poprzez ich udostępnienie,
  e) korzystać z zasobów zgromadzonych na Portalu.
  Wszystkie informacje, utwory, grafiki i ilustracje zamieszczane przez Użytkowników w Portalu są zwane dalej “Treściami”. 
 1. Przepisy kulinarne nie mogą uwzględniać składników zawierających w swoim składzie gluten.
 2. Korzystanie z Portalu jest całkowicie dobrowolne a zamieszczanie przez Użytkowników Przepisów, informacji, komentarzy lub innych treści nie daje podstaw do domagania się od Stowarzyszenia wynagrodzenia.
 3. Przepisy kulinarne oraz zdjęcia potraw są moderowane i ukazują się w serwisie po zaakceptowaniu ich treści przez moderatorów (dalej: “Moderatorzy”).
 4. Moderatorzy mają prawo do kontaktu mailowego z Użytkownikiem, jeżeli występują nieścisłości w zamieszczonych Przepisach i należy je uzupełnić. 
 5. Ze względu na charakter Portalu Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do promowania Treści zamieszczonych przez Użytkowników (bez uszczerbku dla praw autorskich) w postaci fragmentów lub miniaturek niektórych z Przepisów Użytkowników, opublikowanych przez nich na łamach Serwisu Internetowego. W szczególności dotyczy to przepisów oraz przykładowych zdjęć potraw, poprzez ich emisję na łamach magazynu “Bez glutenu” lub na stronach i profilach w mediach społecznościowych, związanych z Portalem (Facebook, Instagram, Celiakia.pl, newsletter Stowarzyszenia). 
 6. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu Kuchnia Bezglutenowa lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu należy kierować do Moderatorów Portalu na adres moderator@celiakia.pl

§2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja konta Użytkownika w Serwisie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. 
 2. Niektóre z opcji oferowanych w Portalu dostępne są wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Rejestracja przebiega przy pomocy tradycyjnego adresu e-mail. 
 3. Użytkownik w celu rejestracji w Portalu i założenia profilu podaje w formularzu rejestracji następujące dane: wybraną przez siebie nazwę użytkownika i adres e-mail, jednocześnie zaznaczając odpowiednie pole, iż akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie, zgodnie z polityką prywatności Serwisu, w celach i zakresie związanym z uczestnictwem danego Użytkownika w Portalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do założenia konta Użytkownika.
 4. Użytkownik poprzez rejestrację w Portalu i akceptację Regulaminu, wyraża zgodę na widoczność jego profilowanych danych dla innych Użytkowników, w tym nazwy Użytkownika i avatara. 
 5. Nazwa Użytkownika musi być zgodna z prawem i normami obyczajowymi.
 6. Zamieszczenie avatara jest dowolne. Avatar musi być zgodny z prawem i normami społecznymi i obyczajowymi.
 7. Moderator Portalu zastrzega sobie w każdym momencie prawo do usunięcie konta Użytkownika, w szczególności w sytuacji wykrycia działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku usunięcia konta, Użytkownik zostanie poinformowany mailowo o zaistniałym fakcie i przyczynie jego powstania.
 8. Użytkownik akceptuje wykorzystywanie plików cookies podczas łączenia ze stronami Portalu, w tym zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies zostały określone w §7.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z obowiązującym prawem, regulaminem i zasadami współżycia społecznego.

§3 PUBLIKOWANIE TREŚCI

 1. Użytkownik zamieszczając przepis kulinarny oświadcza, że przygotował daną potrawę oraz że wstęp do przepisu oraz sposób wykonania dania są jego autorstwa. Tym samym przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nadużycia wynikłe z prawa autorskiego.
 2. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich umieszczonych przez siebie w Serwisie internetowym zdjęć i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nadużycia wynikłe z prawa autorskiego.
 3. Moderator Serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za treść Przepisów, zdjęć i wpisów publikowanych przez Użytkowników w komentarzach i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, w razie wykrycia niezgodności z Regulaminem, obowiązującym prawem lub normami społecznymi, bez podania przyczyny.
 4. Wstawiając treści tekstowe Użytkownik zobowiązuje się do dbałości o stosowanie zasad języka polskiego, w tym interpunkcji.
 5. Moderatorzy mają prawo do korekty Treści zamieszczanych przez Użytkowników lub ich usunięcie, jeżeli Treści te nie są zgodne z Regulaminem, z obowiązującym prawem lub naruszają normy społeczne i obyczajowe. Mają także prawo do poprawiania błędów językowych.

§4 TREŚCI ZABRONIONE

 1. Zabrania się Użytkownikom publikacji w Portalu jakichkolwiek treści (w tym w szczególności zdjęć, grafik, komentarzy, tekstów) łamiących obowiązujące prawo, Regulamin lub normy obyczajowe i społeczne, w tym w szczególności jeśli są to treści:
 1. wulgarne i powszechnie uważane za obraźliwe,
 2. zawierające nagość, erotykę i pornografię,
 3. nawołujące do nienawiści i przemocy,
 4. obrażające uczucia religijne,
 5. dyskryminujące ze względu na rasę, płeć lub orientację seksualną,
 6. obejmujące materiały chronione prawem autorskim, bez zgody autora,
 7. przedstawiające wizerunek innych osób, bez ich zgody.
 1. Zabrania się Użytkownikom wstawiania reklam firm, innych serwisów internetowych oraz stosowania linków zewnętrznych w zamieszczanych Treściach, za wyjątkiem linków prowadzących do stron i profili w mediach społecznościowych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt. 1 każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo do zawiadomienia Moderatorów o zaistniałej sytuacji, a Moderatorzy mają prawo do niezwłocznego usunięcia rzeczonej Treści lub konta Użytkownika naruszającego regulamin, bez wezwania i bez podania przyczyny. 

§5 PRAWA AUTORSKIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zamieszczając Przepis w Portalu oświadcza, że jest to przepis własnoręcznie przez niego sprawdzony, a jego publikacja (w tym zdjęć i sposobu przygotowania) nie narusza praw autorskich innych osób (w tym osobistych, majątkowych, prawa do wizerunku). 
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz publikacja Przepisów przez Użytkownika oznacza udzielenie Stowarzyszeniu bezterminowo praw autorskich do Przepisów w celach związanych z działalnością Portalu. Przepisy nie zostają usunięte z portalu wraz z usunięciem konta Użytkownika, chyba że moderatorzy zadecydują inaczej. 
 3. W przypadku wystąpienia roszczeń od osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia wyjaśnień w sprawie. W razie podejrzenia naruszenia praw autorskich, osoba posiadająca uzasadnienie do przedstawionych zarzutów może zgłosić je do Stowarzyszenia, wysyłając e-mail na moderator@celiakia.pl, z podaniem nazwy i autora przepisu oraz dowodów na powielanie treści innego autora. Stowarzyszenie, po przeanalizowaniu treści zgłoszenia, w przypadku uznania go za zasadne, zobowiązuje się do usunięcia spornej treści w terminie 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich Przepisów i komentarzy zamieszczanych w Serwisie internetowym.
 5. Wypowiedzi lub inne Treści zamieszczane przez Użytkowników nie wyrażają opinii ani poglądów Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie nie gwarantuje poprawności informacji i Treści zamieszczanych w Portalu przez Użytkowników. 
 7. Stowarzyszenie nie monitoruje w sposób ciągły treści komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby zostały one usunięte w jak najkrótszym czasie.

§6 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe oraz polityka prywatności Portalu zostały opisane w odrębnym dokumencie: polityka prywatności.

§7 POLITYKA COOKIES

Polityka cookies Portalu znajduje się w odrębnym dokumencie: polityka cookies.

§8 KONKURSY

Zasady organizowanych na Portalu konkursów znajdują się w odrębnym Regulaminie.

§9 ZMIANY W REGULAMINIE

Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w każdym czasie. W przypadku zmiany obowiązującego Regulaminu informacja taka zostanie natychmiast udostępniona w Serwisie internetowym. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą przedstawienia jej Użytkownikom. 

§10 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszystkie reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego powinny być zgłoszone do 14 dni od momentu otrzymania przez osobę zgłaszającą wiadomości o wystąpieniu zdarzenia.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres moderator@kuchniabezglutenowa.pl.
 3. Reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 i 2 będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia. Informacja zostanie przesłana na adres e-mail składającego reklamację, podany w zgłoszeniu.
 5. Powyższa procedura nie dotyczy konkursów, w przypadku których zastosowanie ma procedura reklamacyjna zamieszczona w odrębnym regulaminie.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory i roszczenia będą rozstrzygały sądy powszechne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia oraz w Serwisie internetowym.