Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.KUCHNIABEZGLUTENOWA.PL

Kuchniabezglutenowa.pl jest to platforma tworzona przez społeczność osób na diecie bezglutenowej w Polsce w celu gromadzenia i dzielenia się bezglutenowymi przepisami kulinarnymi sprawdzonymi przez Użytkowników.

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, z siedzibą przy ul. Na Uboczu 28 U-C4, 02-791 w Warszawie, NIP: 951 220 67 61, KRS: 0000 2737 81.
 2. Użytkownicy wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, jako administratora danych, w celach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Portalu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Portalu (założenia konta, udziału w konkursach itd.)
 4. Dane zawarte w koncie Użytkownika będą przetwarzane przez czas jego funkcjonowania. W razie usunięcia konta przez Użytkownika, automatycznie zostaną usunięte także zawarte na koncie dane. Aby usunąć konto należy przejść do zakładki “Twój profil” w koncie Użytkownika i kliknąć “Usuń konto”. 
 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zaktualizować dane zawarte w koncie. W tym celu należy wpisać nowe dane w zakładce “Twój profil” i kliknąć “Zaktualizuj zmiany”.
 6. Dane przekazane w związku z założeniem konta w Serwisie Internetowym przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nie są udostępniane osobom trzecim. 
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@celiakia.pl.
 9. Zarejestrowanym Użytkownikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10.  Stowarzyszenie będzie gromadziło następujące dane Użytkowników:

a) login lub imię i nazwisko

b) adres e-mail

11. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Stowarzyszenie oświadcza, iż dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

13. Dane zarejestrowanych Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, czyli na czas korzystania z Portalu.

14. Stowarzyszenie stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

15. Stowarzyszenie stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony kuchniabezglutenowa.pl.